VDW Administratie & Belastingadvies B.V. (hierna te noemen “VDW”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. VDW is statutair gevestigd te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17185962.

Contactgegevens

VDW Administratie & Belastingadvies B.V.
T.a.v. Erwin van Daalen
Herselsestraat 30
5708 XK  Helmond
0492-432351
info@vdw-advies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

VDW verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer (IBAN)
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

BSN-nummer in het kader van financiële dienstverlening
Paspoort- of rijbewijsgegevens (ter verificatie).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VDW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het uitvoeren van onze dienstverlening op het gebied van het uitvoeren van uw (financiële) administratie en belastingadvies
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclames
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

VDW maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen op basis waarvan besluiten worden genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VDW) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

VDW bewaart uw gegevens zolang wij die nodig hebben voor een adequate uitvoering van de overeenkomst, of zolang verplicht is op grond van de wet. VDW bewaart uw persoonsgegevens dus niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarna verwijderen wij uw gegevens of maken wij uw gegevens anoniem. Als wij uw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. Deze gegevens zijn dan niet meer aan u te koppelen. De anonieme gegevens kunnen ons helpen een beter beeld te krijgen van onze risico’s, producten en diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden

VDW verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan andere partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. In dat geval blijft VDW verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Als het nodig is gegevens door te geven naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doen wij dat zeer zorgvuldig en uitsluitend overeenkomstig de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Binnen de EER gelden in alle landen dezelfde privacyregels.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VDW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vdw-advies.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VDW gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Regels en wetten voor privacy

VDW houdt zich aan de wetten en regels voor privacy. Onder andere:

De Algemene Verordening Gegevensbescherming
De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw rechten zijn in de privacywetgeving vastgelegd. U heeft het recht om:

Uw gegevens bij ons op te vragen
Uw gegevens te laten veranderen als die niet kloppen
Uw gegevens te laten verwijderen
Wij zullen niet altijd aan uw verzoek kunnen voldoen, omdat wij bijvoorbeeld uw gegevens nog nodig hebben of om ons aan de wet te houden

Bezwaar te maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.
Bijvoorbeeld als u geen e-mails met algemene informatie meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook bellen. In andere gevallen geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.

Uw eerder verleende toestemming in trekken.
Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer.

Uw gegevens over te dragen (portabiliteit).
Bijvoorbeeld wanneer u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.

Het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken.
Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vdw-advies.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om uw foto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand op uw verzoek.

VDW wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

VDW heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen, bijvoorbeeld als er wetten of regels wijzigen of als wij nieuwe producten of diensten aanbieden. Op deze website vindt u altijd de laatste versie. Deze versie is van 23 november 2018.